Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж, цэсний мэдээллүүд